Challenges and opportunities for improving air quality

Clean Air Fund in partnership with the ICCT, FIA Foundation, TRUE Initiative, Swedish-Bulgarian Chamber of Commerce and Sofia Green invite you to join the hybrid event “Challenges and opportunities for improving air quality”. The event will take place on 8th of December 2021 from 10:30 am ЕЕТ and will be live streamed on Sofia Green’s Facebook page.
The event is part of the Swedish Week 2021 , organised by The Swedish-Bulgarian Chamber of Commerce from 6th to 12th of December.
The air pollution in Sofia is among the highest in Europe. Motor vehicles with a certificate for ecological class Euro 4 or older emission standards are the main reason for it. The European Environment Agency (EEA) estimates that 13,920 cases of premature death in Bulgaria in 2018 are due to exposure to harmful gas emissions (MP and NOx).
One of the measures that can be implemented and is actively discussed is the introduction of a Low Emission Zone (LEZ). This method gives positive results in some of the largest European capitals such as Paris, London, etc., with a significant decrease in the levels of harmful emissions.
During the event:
– Data from the study of the TRUE initiative will be presented. It examines the impacts of a low LEZ in Sofia on vehicular emissions of harmful air pollutants
– Discussion on current challenges and possibilities for improving air quality
– Q&A with the audience

Speakers at the event will be:
● Yoann Bernard – Senior Researcher at ICCT
● Kaylin Lee – Research Fellow at ICCT
● Agata De Ru – Portfolio Manager at Clean Air Fund
● H.E. Ms Katarina Rangnitt, Ambassador of Sweden to Bulgaria
● Sheila Watson – Deputy Director at FIA Foundation
Together they will share the results that can be achieved, as well as what are the ways for each of the city’s residents to help reduce air pollution.
The moderator of the event will be Elitsa Panayotova, coordinator “Sofia Green” project.

…………………………………………………………

Clean Air Fund в партньорство с ICCT, FIA, TRUE, Шведско-българска търговска камара и “Зелена София” ви канят да се присъедините към хибридното събитие “Предизвикателства и възможности за подобряването на въздуха”, на 8 декември 2021 от 10:30 ч. Събитието ще бъде излъчвано през Facebook страницата на Зелена София.
Събитието „Предизвикателства и възможности за подобряване на качеството на въздуха“ е част от Swedish Week 2021, организирана от Шведско-българска търговска камара в периода 6-12 декември 2021 г.
Замърсяването на атмосферния въздух в София е сред най-високите в Европа, а основният причинител на замърсяването са моторните превозни средства със сертификат за екологичен клас Eвро 4 или по-стари емисионни стандарти. Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) изчислява, че 13 920 случая на преждевременна смърт в България през 2018 г. се дължат на излагане на вредни емисии (фини прахови частици и азотен оксид (NOх).
Една от мерките, които могат да се приложат и се обсъждат активно, е въвеждането на Ниско емисионна зона (НЕЗ). Този метод дава положителни резултати в едни от най-големите европейски столици като Париж, Лондон и др., като се наблюдава значително понижение на нивата на вредни емисии.
По време на събитието:
– ще се представят данни от изследването на инициатива TRUE, която проучва въздействието от въвеждането на потенциална ниско емисионна зона (НЕЗ) в София върху емисиите на вредни замърсители на въздуха от превозните средства.
– Ще бъдат обсъдени настоящите предизвикателства и възможности за подобряване на качеството на въздуха
– Ще бъде проведена дискусия по въпроси зададени от гостите

В събитието ще вземат участие:
● Йоан Бернард – старши изследовател, ICCT
● Кейлин Лий – научен сътрудник, от ICCT
● Агата Де Ру – Portfolio Manager at Clean Air Fund
● Н.Пр. г-жа Катарина Рангнит, посланик на Швеция в България
● Шийла Уотсън – Заместник-директор, FIA Foundation
Те заедно ще споделят за резултатите, които могат да се постигнат, както и какви са начините всеки един от жителите на града да помогне за намаляването на нивата на вредните емисии.
Модератор на събитието ще бъде Елица Панайотова, координатор на проект “Зелена София” към Столична община.

The event is finished.

Comments are closed